DomusPro / Documentation / Datatype: AnnualReport

AnnualReport

Contains parsed data from annual report
Some of the documentation here is in danish due to the nature of the fields which are hard to translate to english
Da: Regnskab

Changelog
=========

Version 2.1
-----------

Removed fields:
financialExpensesMortgage - Prioritetsomkostninger
financialExpensesMortgageBudget - Budgetterede prioritetsomkostninger

Renamed fields:
marketValueOfSwapLoans to marketValueOfSwapAgreement
fileToken
Type: string

Filetoken which can be used in fetchFile method of documentWebservice

loans
Type: Array of Loan

approvedByGeneralAssembly
Type: boolean

Da: ErGodkentPaGen

generalAssemblyDate
Type: string

Da: GeneralforsDato
Format: YYY-MM-DD

reportStartDate
Type: string

Da: RegnskabStartDato
Format: YYY-MM-DD

reportEndDate
Type: string

Da: RegnskabSlutDato
Format: YYY-MM-DD

totalIncome
Type: float

Da: IndtIAlt

propertyCharges
Type: float

Da: IndtBoligafgift

extraordinaryIncome
Type: float

propertyChargesBudget
Type: float

totalIncomeBudget
Type: float

maintenanceBudget
Type: float

financialExpensesBudget
Type: float

repaymentsBudget
Type: float

result
Type: float

Da: Resultat

resultBudget
Type: float

balance
Type: float

Da: Balancesum

equity
Type: float

Da: Egenkapital

totalDebt
Type: float

Da: GaeldIAlt

fiscalYear
Type: FiscalYear

Fiscal year
Da: RegnskabsarID

valuePrincipleId
Type: string

valuePrincipleName
Type: string

Methodname of how the property is valued

propertyValue
Type: float

Da: EjdVaerdiABKr
Selve ejendommens værdi sådan som den indgår i beregningen af AB- krone.
***** AKTIVER OG PASSIVER (IDEELT SET EFTER ANDELSBOLIGFORENINGSLOVEN) M.M. *****

officialAssessment
Type: float

Da: EjdVaerdiOffVurd

officialAssessmentPerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: EjdVOffPerM2Andel

officialAssessmentPerSquareMeterTotal
Type: float

Da: EjdVOffPerM2Total

valuerAssessmentPerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: EjdVABPerM2Andel

valuerAssessmentPerSquareMeterTotal
Type: float

Da: EjdVABPerM2Total

shareValue
Type: float

Da: AndelsVaerdi
Samlet Andelsværdi jf. Regnskab

generalAssemblyShareValue
Type: float

Da: AndelsVaerdiJfGen
Samlet Andelsværdi jf. Generalforsamling

allocationOfShareValueId
Type: string

allocationOfShareValueName
Type: string

Princip for fordeling af AndelsVaerdi mellem andelshavere. M2, indskud, m.m. samt evt. knæk

distributionalSum
Type: float

Da: FordelingstalSum

numberOfCooperativeHousings
Type: integer

Da: B1 Andelsboliger - antal

cooperativeHousingsSquareMeters
Type: float

Da: B1 Andelsboliger - m2

acquisitionPricePerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: EjdVAnskPerM2Andel

debtLessAssetsPerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: GFOAPerM2Andel

suggestedShareValuePerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: AndelsVPerM2Andel

averagePropertyChargePerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: BoafgPerM2Andel

acquisitionPricePerSquareMeterTotal
Type: float

Da: EjdVAnskPerM2Total

reservesPerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

ReservUAPerM2Andel

numberOfResidentialLeases
Type: integer

Da: B3 Boliglejemål - antal

residentialLeasesSquareMeters
Type: float

Da: B3 Boliglejemål - m2

numberOfCommercialLeases
Type: integer

Da: B4 Erhvervslejemål - antal

commercialLeasesSquareMeters
Type: float

Da: B4 Erhvervslejemål - m2

numberOfOtherLeases
Type: integer

Da: B5 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. - antal

otherLeasesSquareMeters
Type: float

Da: B5 Øvrige lejemål, kældre, garager m.v. - m2

incomePerSquareMeterResidentialLease
Type: float

Da: Boligafgift pr. m² andel

incomePerSquareMeterCommercialLease
Type: float

Da: Boligleje pr. m² boliglejemål

totalUnits
Type: integer

Da: B6 Enheder i alt - antal

deleted
Type: boolean

Indicates if the annual report is deleted

publishedDate
Type: string

Format: YYYY-MM-DD

maintenanceCostsPercentage
Type: float

Da: VedligeholdPerOFA

otherCostsPercentage
Type: float

Da: OevrigeOmkPerOFA

financialCostsPercentage
Type: float

Da: FinansOmkNetPerOFA

repaymentsPercentage
Type: float

Da: AfdragPerOFA

propertyChargePercentage
Type: float

Da: BoafgPerIndtIAlt

comments
Type: string

Comments from DomusPro

totalSquareMeters
Type: float

Da: B6 Enheder i alt - m2

reportStandardVersion
Type: float

Da: Regnskabsstandards version - tilføjet i version 2.0

reportStandardName
Type: string

Da: Regnskabsstandards forklaring - tilføjet i version 2.0

maintenance
Type: float

Da: Vedligeholdelsesomkostninger, løbende - tilføjet i version 2.0

maintenanceRebuilding
Type: float

Da: Vedligeholdelsesomkostninger, genopretning og renovering - tilføjet i version 2.0

financialExpenses
Type: float

Da: Finansieringsomkostninger i alt - tilføjet i version 2.0

maintenanceRebuildingBudget
Type: float

Da: Budgetterede vedligeholdelsesomkostninger, løbende - tilføjet i version 2.0

reservesPerGeneralAssembly
Type: float

Da: F3 Generalforsamlingsbestemte reserver - tilføjet i version 2.0

moreDebtThanShareValue
Type: boolean

Da: E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen - tilføjet i version 2.0

mustReturnGrantsIfDissolved
Type: boolean

Da: G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning - tilføjet i version 2.0

subsidyProvisionsImposed
Type: boolean

Da: G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009) - tilføjet i version 2.0

buyBackClauseRegistered
Type: boolean

Da: G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom - tilføjet i version 2.0

equityReleasePercentage
Type: float

Da: P Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) - tilføjet i version 2.0

repaymentsPerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: R Årets afdrag pr. andels-m² - tilføjet i version 2.0

marketValueOfIndexLoans
Type: float

Da: Kursværdi af indexlån - tilføjet i version 2.0

marketValueOfSwapAgreement
Type: float

Da: Kursværdi af swapaftale
Renamed from marketValueOfSwapLoan to marketValueOfSwapAgreement in 2.1

averageOngoingMaintenanceCostsPerSquareMeter
Type: float

Da: M1 Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. m²) - tilføjet i version 2.0

averageRebuildingMaintenanceCostsPerSquareMeter
Type: float

Da: M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. kr. pr. m²) - tilføjet i version 2.0

numberOfCommercialCooperativeShares
Type: integer

Da: B2 Antal erhvervsandele - tilføjet i version 2.0

commercialCooperativeShareSquareMeters
Type: float

Da: B2 Erhvervsandele i m² - tilføjet i version 2.0

newAveragePropertyChargePerSquareMeterCooperativeHousing
Type: float

Da: H1 Boligafgift kr pr. m2 andel - tilføjet i version 2.0
Renamed from averagePropertyChargePerSquareMeterCooperativeHousingNew in order to accomodate
limitations imposed by Lotus Domino

newIncomePerSquareMeterCommercialLease
Type: float

Da: H2 Erhvervslejeindtægt kr pr. m2 andel - tilføjet i version 2.0
Renamed from incomePerSquareMeterCommercialLeaseNew in order to accomodate
limitations imposed by Lotus Domino

newIncomePerSquareMeterResidentialLease
Type: float

Da: H3 Boliglejeindtægt kr pr. m2 andel - tilføjet i version 2.0
Renamed from incomePerSquareMeterResidentialLeaseNew in order to accomodate
limitations imposed by Lotus Domino